TS. NGUYỄN BÍCH NGỌC A

20 tháng 01, 2018

Họ và tên: NGUYỄN BÍCH NGỌC

Năm sinh: 1984

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm đào tạo, tư vấn Thương mại và kinh tế quốc tế (CECI)

Mobile: 0919956929

Email:  bichngoc159@gmail.com

Designed and Developed by
Top